SASS-ergänzende Schreibweise

SASS-Schrievwies mit Dithmarscher Opsetters, vör âlln för’t Dithmarscher Platt:
Texte in dieser Schreibweise sind lesbar in Dithmarscher Lautung und ansonsten aber auch gut lesbar von der Eider bis zur Aller!

De SASS-Schrievwies mit Opsetters vun Peter Neuber (af Harvst 2015) mookt dat möögli, de SASS’sche Schrievwies to bruken un liekers de eentonigen o, e, ö un de tweetonigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vuneentoholen, wat ü. a. Groth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Ni bloots för dat Dithmarscher Platt is dat nödig! Dorto höört bi disse Schrievwies noch: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, ümmer dor, wo een sunst ni dormit reken worr. Enn 2018 kemen noch 2 Opsetters op dat g hento, ǧ un ğ , för de ich- un för de ach-Utsprook vun g. – Ook de Lesers, de dat Dithmarscher Platt ni mehr seker in’t Ohr hebbt, schüllt de Texten luut lesen un vörlesen könen. De dat ni bruukt oder ook ni wüllt, köönt de Opsetters ignoreren.

Hier en Utsprook-Översicht ut de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ un ut de ›Meldörp-Bȫker‹:

Snack ō as [ou] (engl. though), ē as [ei] (engl. day), ȫ as [oi] (engl. boy; moin; hd. Heu, Häuser)!
Snack â (vör l+Konsonant un vör r+Konsonant) as Lang-a, [a:] (engl. half [ha:f], dark [da:k])!
Snack ė as Kott-i (hd. hin, Strich, Wirt); ġ|ġt as Hatt-g (hd. Bug); ḃt als Würkli-b (hd. lieb)!
Snack -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) as -ben, -b’n bet to –m [ölm, sülm]!
Snack ǧ as in dat hōōchdüütsche ich (de Weǧ, de Weeǧ, hē liǧǧt, goh dor weǧ!).
— — — — — — Snack ğ as in dat hōōchdüütsche ach (de Dağ, de Dooğ, de Bârğ, de Borğ)!
Snack dat r no langen Vokool as noklingen a: [oua, eya, oia, …]:
— — — Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur: ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!
Snack sp, st as ›spitzen Stēēn‹, snack over schr mit hoochdüütsch-brēde Tung!
Snack dat s in sl, sm, sn, sw mȫȫǧli as Schârp-s ōder as sch an’e Tungenspitz!
Snack j as in Journalist (jo, jüm, Jung); Snack ä, ää, äh as e, ee, eh (Jäger, nä, dääǧli, Fähr)!

Datsülvige in ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹:

De SASS-Schrievwies mit Opsetters vun Pēter Neuber (af Hârvst 2015) mookt dat mȫȫǧli, de SASSsche Schrievwies tō bruken un liekers de ēēntōnigen o, e, ö un de twēētōnigen ou, ey, eu (dorför ō, ē, ȫ) vunēēntōhōlen, wat ü. a. Grōth un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Ni blōōts för dat Dithmarscher Platt is dat nȫdig!
Dortō hȫȫrt bi disse Schrievwies noch: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, ümmer dor, wō ēēn dor sunst ni mit reken worr. Ėnn 2018 kēmen noch 2 Opsetters op dat g hėntō, ǧ un ğ , för de ich- un för de ach-Utsprook vun g. – Ōōk dē Lesers, dē dat Dithmarscher Platt ni mēhr seker in’t Ōhr hebbt, schüllt de Texten luut lesen un vörlesen könen. Dē dat ni bruukt ōder ōōk ni wüllt, köönt de Opsetters ignorēren.

Hier en Utsprook-Översicht ut de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ un ut de ›Meldörp-Bȫker‹:

Snack ō as [ou] (engl. though), ē as [ei] (engl. day), ȫ as [oi] (engl. boy; moin; hd. Heu, Häuser)!
Snack â (vör l+Konsonant un vör r+Konsonant) as Lang-a, [a:] (engl. half [ha:f], dark [da:k])!
Snack ė as Kott-i (hd. hin, Strich, Wirt); ġ|ġt as Hatt-g (hd. Bug); ḃt als Würkli-b (hd. lieb)!
Snack -ḃen (ölḃen, sülḃen) (Sass: -ven) as -ben, -b’n bet to –m [ölm, sülm]!
Snack ǧ as in dat hōōchdüütsche ich (de Weǧ, de Weeǧ, hē liǧǧt, goh dor weǧ!).
— — — — — — Snack ğ as in dat hōōchdüütsche ach (de Dağ, de Dooğ, de Bârğ, de Borğ)!
Snack dat r no langen Vokool as noklingen a: [oua, eya, oia, …]:
— — — Mōōr, Ēēr, Wȫȫr, Fȫhr, Hoor, möör, Buur: ›Moua, Äia, Woia, Foia, Hooa, mööa, Buua‹!
Snack sp, st as ›spitzen Stēēn‹, snack over schr mit hoochdüütsch-brēde Tung!
Snack dat s in sl, sm, sn, sw mȫȫǧli as Schârp-s ōder as sch an’e Tungenspitz!
Snack j as in Journalist (jo, jüm, Jung); Snack ä, ää, äh as e, ee, eh (Jäger, nä, dääǧli, Fähr)!